Inn på Tunet

Inn på Tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Tilbudene tilrettelegges alle nivå og aldrer og er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg. Aktivitetene i tjenestetilbudet følger livet på gården gjennom året. 

Våre IPT-tjenester :

- Dyreassisterte aktivitetstilbud

- Trygg, Nær, Kjent